Methods

compute(param1:K, param2:BiFunction<Dynamic, Dynamic, V>):V

computeIfAbsent(param1:K, param2:Function<Dynamic, V>):V

computeIfPresent(param1:K, param2:BiFunction<Dynamic, Dynamic, V>):V

get(param1:Dynamic):V

getOrDefault(param1:Dynamic, param2:V):V

headMap(param1:K):SortedMap<K, V>

keySet():Set<K>

merge(param1:K, param2:V, param3:BiFunction<Dynamic, Dynamic, V>):V

put(param1:K, param2:V):V

putAll(param1:Map<K, V>):Void

putIfAbsent(param1:K, param2:V):V

remove(param1:Dynamic):V

remove(param1:Dynamic, param2:Dynamic):Bool

replace(param1:K, param2:V, param3:V):Bool

replace(param1:K, param2:V):V

subMap(param1:K, param2:K):SortedMap<K, V>

tailMap(param1:K):SortedMap<K, V>