Static methods

@:native("::hx::AddressOf")staticaddressOf<T>(t:T):RawConstPointer<T>