Static methods

@:native("hx::AddressOf")staticaddressOf<T>(t:T):RawConstPointer<T>