Methods

@:java.defaultcompute(param1:K, param2:BiFunction<Dynamic, Dynamic, V>):V

@:java.defaultcomputeIfAbsent(param1:K, param2:Function<Dynamic, V>):V

@:java.defaultcomputeIfPresent(param1:K, param2:BiFunction<Dynamic, Dynamic, V>):V

@:java.defaultforEach(param1:BiConsumer<Dynamic, Dynamic>):Void

get(param1:Dynamic):V

@:java.defaultgetOrDefault(param1:Dynamic, param2:V):V

keySet():Set<K>

@:java.defaultmerge(param1:K, param2:V, param3:BiFunction<Dynamic, Dynamic, V>):V

put(param1:K, param2:V):V

putAll(param1:Map<K, V>):Void

@:java.defaultputIfAbsent(param1:K, param2:V):V

@:java.defaultremove(param1:Dynamic, param2:Dynamic):Bool

remove(param1:Dynamic):V

@:java.defaultreplace(param1:K, param2:V):V

@:java.defaultreplace(param1:K, param2:V, param3:V):Bool

@:java.defaultreplaceAll(param1:BiFunction<Dynamic, Dynamic, V>):Void