Static methods

@:native("_hx_objc_to_bytes")staticNSDataDataToBytes(d:NSDataData):BytesData

@:fromstaticinlinefromBytes(d:Bytes):NSData

@:fromstaticinlinefromBytesData(d:BytesData):NSData

@:tostaticinlinetoBytes(this:NSDataData):Bytes

@:tostaticinlinetoBytesData(this:NSDataData):BytesData

@:tostaticinlinetoNSObject(this:NSDataData):NSObject

@:native("_hx_value_to_objc")staticto_data(b:BytesData):NSData

@:native("_hx_value_to_objc")staticto_data_data(b:BytesData):NSDataData