Static methods

@:hlNative("std","hbexists")staticexists(this:BytesMapData, key:Bytes):Bool

@:hlNative("std","hbget")staticget(this:BytesMapData, key:Bytes):Dynamic

staticinlineiterator(this:BytesMapData):NativeArrayIterator_Dynamic

@:hlNative("std","hbkeys")statickeysArray(this:BytesMapData):NativeArray<Bytes>

@:hlNative("std","hbremove")staticremove(this:BytesMapData, key:Bytes):Bool

@:hlNative("std","hbset")staticset(this:BytesMapData, key:Bytes, value:Dynamic):Void

@:hlNative("std","hbvalues")staticvaluesArray(this:BytesMapData):NativeArray<Dynamic>